Tréningek


 

Csapatépítés

Akkreditációs szám: OK-410/153/2010

A közoktatás modernizációjából adódó feladatok a pedagógustól új, hatékonyabb fel-adatvégzést, problémamegoldást igényelnek. Ez az együttműködés a saját szerepeink tudatosítását, a team többi tagjának munkamódjához való igazítását kívánja meg. A változtatási projekteket irányítani és menedzselni, az új megoldásokat a szervezeti kultúrába beilleszteni egy erős irányító csapatra van szükség: amely jól összeválogatott emberekből áll, akik bíznak egymásban, céljaik közösek, megfelelő hatáskörrel rendelkeznek.

Elégedettségi összesítés


 Részletes leírás

"Ha összejövünk, az a kezdet.
Ha együtt maradunk, az már haladás.
Ha együtt dolgozunk, az a siker."

(Henry Ford)

Értékelés, tervezés és változások menedzselése a közoktatásban

Akkreditációs szám: OKM-3/200/2008

Értékelés, tervezés és változások menedzselése a közoktatásban c' 30 órás továbbképzésüket elsősorban az intézményvezetőknek és a vezetést segítő munkatársaknak ajánljuk (munkaközösség-vezetőknek, minőségügyi vezetőknek, projektvezetők, ..).

Mindannyian tudjuk, hogy az intézmény eredményes, sikeres működéséhez össze kell hangolni a külső és belső folyamatokat, változásokat. Az összehangolás eszköze a tervezés. A tervezés akkor képes a funkcióját betölteni, ha ahhoz figyelembe vesszük az értékelések eredményeit, megállapításait, és a kitűzött célokat, valamint a folytonos változásokat.

A belső folyamatok közül kiemelten a szervezeti változások menedzseléséről szól ez a képzés, mivel ezt tartjuk a legfontosabbnak ahhoz, hogy az intézmények sikeresen tudjanak reagálni a mai kor kihívásaira.

Elégedettségi összesítés


 Részletes leírás

Hatékony tanuló-megismerési technikák

Akkreditációs szám: OK - 410 / 79 / 2010

A képzés célja:

A továbbképzésben résztvevő pedagógusok elméleti és módszertani ismereteinek bővítése a tanulók személyiségének megismerésére, és a személyiség-fejlődést befolyásoló környezeti tényezők feltérképezésére.

Pedagógiai kompetencia erősítésére a tanuló-megismerési módszerek kreatív alkalmazásában a pedagógiai megfigyelés, dokumentumelemzés, interjútechnikák és kérdőíves eljárások területén. Cél továbbá, hogy e módszerek alkalmazásával a pedagógusok mélyebben, előítéletesség-mentesen megismerjék a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai teljesítményét meghatározó tényezőket, a viselkedést meghatározó értékek, attitűdök érzelmek és motivációk sajátosságait, valamint a tanulókra ható közvetlen környezeti jellemzőket, és ez alapján tervezhessék további pedagógiai tevékenységüket.


 Részletes leírás

Hatékony együttnevelés az iskolában

Az integrációs felkészítéshez - illetve képesség kibontakoztató fejlesztéshez - szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása

Akkreditációs szám: OKM-4/210/2009

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők saját intézményük működésén keresztül ismerjék meg a hatékony együttnevelés törvényi feltételeit, rendszerét és a kialakításhoz szükséges integrációs stratégia elméletét és gyakorlati lépéseit, az Integrációs Pedagógiai (keret) Rendszer bevezetéséhez szükséges feltételeket.

Cél továbbá, hogy a résztvevők elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a kooperatív tanulási technikákról.


 Részletes leírás

Integrációra érzékenyítő (IPR-Light) továbbképzési program

(általános iskolai pedagógusok, - tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer iskolai alkalmazására)

Akkreditációs szám: OKM-4/88/2009

A továbbképzési program célja, hogy megoldásokat kínáljon a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikertelenségének mérséklésére, egy komplex pedagógiai eszközrendszer bemutatásával. A résztvevők ismerjék meg a hatékony együttnevelés törvényi feltételeit, rendszerét, a kialakításához szükséges integrációs stratégia elméletét és gyakorlati lépéseit, valamint az IPR bevezetéséhez szükséges feltételeket. A résztvevők a gyakorlatban, saját élményen keresztül ismerhetik meg az Integrációs Pedagógiai (Keret) Rendszer alapelveit, sajátíthatnak el hatékony technikákat, melyeket később, a nevelő-oktató munkájukban is sikerrel alkalmazhatnak.

Elégedettségi összesítés


 Részletes leírás

Kompetenciafejlesztés az óvodában

Akkreditációs szám: 100 004/175/2011

A továbbképzés a magyar oktatáspolitika és óvodapedagógia aktuális kérdésével: a kompetencia alapú neveléssel foglalkozik. A kurzuson a résztvevők megismerik az új terminológiákat (kompetencia, -fejlesztés, kulcskompetenciák, inkluzív nevelés, differenciálás), a kompetencia alapú óvodai programcsomag elméleti, pedagógiai, szakmai hátterét. Közös értelmezéssel ismerkednek az óvodai programcsomag szerkezetével, tartalmi elemeivel, alapelveivel, felépítésével, az adaptálás, a felhasználás lehetséges módjaival. A továbbképzés tartalma előadások, egyéni és csoportmunkák, kooperatív technikák segítségével kerül feldolgozásra. A kurzuson kiemelt cél a résztvevő óvodapedagógusok és az intézményeik gyakorlatát érintő témacentrikus kérdések megválaszolása.

Elégedettségi összesítés


 Részletes leírás

Kooperatív technikák tréning

Akkreditációs szám: OKM 4/76/2009

A tanfolyam a kooperációról szól, tehát nem "papír-ceruza" továbbképzés, hanem sok tréning elemet tartalmaz, amikor a résztvevők tevékenysége, aktivitása és az élmények feldolgozása áll a tanulás középpontjában. A kooperációról lehet olvasni - de megtanulni csak élethelyzetekben lehet; ehhez ad biztonságos tanulási környezetet, keretet a tanfolyam.

Elégedettségi összesítés


 Részletes leírás

Felkészítés a mentorálás mesterségére

Akkreditációs szám: 100-004/62/2011

A továbbképzés célja a referencia-intézményben dolgozó pedagógusok felkészítése a mentori munkára, a leendő mentorok tanácsadói attitűdjének, felnőttképzési kompetenciáinak kialakítása, az adaptív tanulás és az önfejlesztő gyakorlat megerősítésének, a mentorálás módszertanának elsajátítása, gyakorlása.

Elégedettségi összesítés


 Részletes leírás

Óvodai IPR továbbképzési program

(óvoda-pedagógusok, - tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására)

Akkreditációs szám:OKM-4/89/2009

A 2007/2008-as nevelési évtől bevezetésre került az Óvodai fejlesztő program (óvodai IPR), amely meghatározza az óvodai nevelés azon területeit, amelyek kiemelkedő jelentőségűek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében. Az eredményes integrált nevelés kulcsfontosságú tényezője, hogy az óvodapedagógusok megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a hatékony együttnevelés elméletéről, gyakorlatban is alkalmazható módszereiről. A továbbképzés keretében segítséget kívánunk nyújtani az óvodai integrációs program részletes megismeréséhez és intézményi alkalmazásához.

Elégedettségi összesítés


 Részletes leírás

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében

Akkreditációs szám: OK-410/90/2010

Célunk a résztvevők felkészítése a 4-8 éves hátrányos helyzetű gyermekek egyéni sajátosságaira alapozott, megfelelő ütemű, folyamatos, integrált közegben történő nevelésére, megnyilvánulásainak értő fogadására és szakszerű kezelésére, a játék és a játékos tanulás fogalmának világos elkülönítésére, az óvodapedagógusi és tanítói hatékonyság és együttműködés növelésére.

Célunk olyan konkrét tartalmi és módszertani segítség nyújtása a pedagógusoknak, amellyel zökkenő-mentesebbé tehetik a gyermekek iskolába történő beilleszkedését, az iskolai tevékenységek megkezdését.


 Részletes leírás

Tanórai differenciálás a gyakorlatban - az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele

Akkreditációs szám: OK-410/42/2010

A képzés célja:
A differenciálás elméletének, tevékenységrendszerének megismertetése, a pedagógiai gyakorlatba való beépítés, adaptálás segítése a következő területeken:

  • a tanulói személyiség főbb jellemzőinek, az egyéni tanulói különbségek megismerése, elfogadása, a megismerés módszerei,
  • a különböző fejlődési szükségleteknek megfelelő fejlesztőprogramok készítése és megvalósításának módszerei,
  • a differenciált tanulásszervezés és a különböző tanulásszervezési módok párhuzamos alkalmazása a tanítási órán,
  • a differenciált fejlesztésnek megfelelő tananyag, taneszköz-kiválasztás és készítés, differenciált értékelési eljárások megismertetése és alkalmazásának elősegítése,
  • a képzés eredményeként elkészül az IPR-t támogató egyik módszertani elem: a differenciált tanulásszervezés gyakorlati alkalmazását segítő egyéni portfolió.

Elégedettségi összesítés


 Részletes leírás

A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják.

Akkreditációs szám: OK-410/105/2010

Az elmúlt évtized európai trendjeit felismerve a hazai oktatásirányítás is a kompetencia alapú pedagógiai fejlesztéseket tette prioritási sorrendje első helyére. A kompetencia az ismeret, a képesség és az attitűdök, motivációk együttes hatásaként létrejövő valamire való képesség. E meghatározásból is látható, hogy az ilyen típusú pedagógiai munka más technikákat, módszereket igényel, mint a jórészt ismeretátadásra koncentráló frontális oktatás. A képzés, anélkül, hogy megkérdőjelezné a hagyományos gyakorlat hasznos elemeit, gazdagítani kívánja a résztvevők módszertani eszköztárát, megkönnyíteni a napi konfliktusos iskolai helyzetek, frusztrált tanítási szituációk kezelését, megelőzését. A tevékenységközpontú pedagógiai eljárások különösen az iskolai kultúrával, drillel nehezen birkózó, "problémás" tanulók nevelésében ígér látványos eredményeket. A sok gyakorlatot kínáló kurzus segít felismerni és elfogadni, hogy a tanterem szokásos rendje felbontható, miként az osztály-tanóra-tantárgy rendszer is és a résztvevők megélhetik a szabad választás és a tervezett tevékenység motiváló élményét is. A tréninget elvégző kollégák kommunikációs, kooperációs képessége javul, képesek lesznek hatékonyabban kezelni konfliktusaikat. A sokféle tevékenység során fejlődik kreativitásuk és megélik a közös tudásmegosztás élményét is. A képzéseket ajánljuk nevelőtestületeknek, kisebb pedagógus csoportoknak is.


 Részletes leírás


Elégedettségi összesítés


Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csongrád megye Fejér megye Jász-Nagykun-Szolnok megye
Pest megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vas megye
back to top